Wszystkiego co najpękniejsze na Święta Bożego Narodzenia

Dokumenty praktykanta

1. Spersonalizowana umowa, skierowanie oraz karta praktykanta wydawane są przez Biuro Karier po uprzedniej rejestracji na praktyki.

2. Dziennik praktyk  zał. nr 5

3. Zaliczenie pracy zawodowej / prowadzonej działalnosci gospodarczej na poczet praktyk - zał. nr 7 - nie dotyczy WNP

4. Odbyty staż/ wolontariat/ praktyka zagraniczna - zał. nr 8 -  nie dotyczy WNP

5. Dokumenty tylko dla Wydziału Nauk Pedagogicznych - (dostępne również na Stronie WNP)

      a) specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

      b) specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza:

      c) specjalizacja: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą:

       d) specjalizacja: doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna (I stopień)

       e) specjalizacja: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (II stopień)

       f) specjalizacja: pedagog szkolny z terapią pedagogiczną (I stopień)

       g) specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika (I stopień)

6. Dokumenty (które wypełnia nauczyciel) dla praktyk przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują tylko dla Wydziałów, które zabezpieczyły środki na ten cel  (WMP, WNH, WFCH)

Dokumenty należy dostarczyć do Biura nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem praktyki. Dokumenty niepoprawnie wypełnione oraz dostarczone po tym terminie nie bedą przyjmowane. Uczelnia pokrywa wynagrodzenie za 18 h opieki nad praktykantem wg stawki 13,70 zł brutto/h

Podstawą do przyjęcia dokumentów jest zawarcie porozumienia między UKSW, a Szkołą             

  1. Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS
  3. Zaświadczene o przychodach osiąganych poza UKSW
  4. Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową zlecenia
  5. Umowa zlecenie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach